Begunstigers van onze vereniging

Vereniging Historie

Zaterdag 28 mei 2016 :

Hierbij een advertentie gedateerd 27 juni 1852 :

Kaatspartij te Anjum.
Met consent van het Gemeente-Bestuur, gedenkt de Logementhouder JAN A.
SONNEMA, te Anjum, op Vrijdag den 6 Augustus e.k. te laten Verkaatsen :
TWAALF ZILVEREN TAFELMESSEN,
vrij te vereeren. En op Zaturdag den 7 Augustus daaraanvolgende. EENE ZILVEREN ZAK-TABAKSDOOS.
De aangifte des middags 12 uur, terwijl het Kaatsen des namiddags om 3 uur
zal aanvangen. ZEGT HET YOORT.

Vrijdag 4 maart 2016 :

De huidige kaatsvereniging, Klaas Thomas, is opgericht in 1979. De geschiedenis van het kaatsen in ons mooie terpdorp gaat wel degelijk een stuk verder terug. De oudste advertentie bekend stamt uit het jaar 1796 !

Met consent van het gerechte van Oost-Dongeradeel gedenkt de castelein Taeke Pytters in het Grauw Paard tot Anjum te laten verkaatzen een fraye Zilveren Bal op Saturdag den 6 Augustus 1796

Dergelijke aankondigingen komen we ook tegen in de Leeuwarder Courant van 28 juli 1798, 1801,1822-1825,1827-1830 en 1832-1835, 1838-1841, 1850-1869,1879 en 1881. Vaak werd er bij deze wedstrijden naast het kaatsen ook nog een harddraverij voor paarden bij georganiseerd. Ook deze wedstrijden worden georganiseerd door de plaatselijke kroegbazen. Het moge duidelijk zijn dit vooral gebeurde om de eigen portemonnee te spekken.

Dat het kaatsen populair was of dat het de kroegbaas veel geld opleverde getuige het feit dat er zelfs door de castelein van het café op Ezumazijl wedstrijden werden gehouden. Zoals u in onderstaan verslag kunt lezen was het een vrolijke boel.

Ezumazijl,10 Aug. Op Zaturdag den 6 dezer had er te Anjum op uitnodiging van den logementhouder J.A. Sonnema eene kaaspartij plaats. 18 jongelingen namen aan dit regt nationaal Friesch volksfeest deel, en werd de prijs, bestaande in eenen net bewerkten zilveren tabaksdoos, na eenen hevigen kampstrijd, behaald door de moedige jongelingen Menne S. Huizenga van Nes en Jan Jakob van Eizenga van Anjum. Daar onderlinge vriendschap en eendragt de strijders en nieuwsgierigen bezielde, zoo werd het overige van den avond en een gedeelte der nacht in gepaste vrolijkheid doorgebragt

Bij de prijswinnaars komen we de naam van ene Jan Jakob van Eizenga tegen. Waarschijnlijk een zeer getalenteerde kaatser want zijn naam komen we ook tegen op de lijst van de PC in Franeker uit 1855. Samen met N. en O. Douma waagt hij de reis naar het kaatsmekka van het kaatsen. Het is zeer waarschijnlijk dat ze niks hebben weten te winnen omdat de partij door hevige regenval werd uitgesteld. En in het boekje "Alles oan de hang op op de PC" van 1988 word vermeld dat de kaatsers die ver van Franeker woonden niet terug kwamen voor de tweede partij.

Voor de volgende Anjumer op het Sjûkelan in aktie komt zijn we 50 jaar verder. We schrijven het jaar 1905 wanneer R. Wielinga gaat proberen om een prijs uit Franeker mee naar Anjum te winnen. Omdat er in ons dorp nog geen kaatsvereniging was had Reinder zich bij kaatsvereniging Oostergo van Dokkum aangemeld. Dat deze man behoorlijk goed kon kaatsen doet blijken uit het feit dat hij het met zijn maten P. de Graaf van Nes en J. Ronner van Dokkum het tot de derde lijst wist te schoppen. Net voor de prijzen eraf of wellicht een vierde prijs. Dit zou vandaag de dag zeker het geval zijn geweest. In de uitslagen lijst worden alleen de eerste drie vermeld dus waarschijnlijk is hij toch met lege handen terug naar Anjum gegaan.

En zoals iedereen weet was Sip Jaap Bos de laatste Anjumer die in 2011 op het heilige gras van Franeker mocht betreden. Helaas werd het geen succes want er werd kansloos verloren in de eerste partij.

In het begin van de 20e eeuw komen we weinig informatie tegen over het kaatsen in Anjum. Alleen in 1922 en 1923 komen we een klein wedstrijd verslagje tegen. Het duurt tot na de tweede wereld oorlog voor dat het kaatsen weer serieus wordt opgepakt. Er wordt voor het eerst een heuse vereniging opgericht.

ANJUM, 17 Sept. ’45. Hedenavond werd er in zalen Mosselman een vergadering gehouden tot oprichting van een kaatsvereeniging. Tot bestuursleden werden gekozen de heeren B. Bolwijn, S. v. Mekeren, G. Haaksma, B. J. Visser en W. W. Dijkstra. Besloten werd indien mogelijk a.s. Zaterdag een ledenwedstrijd te houden. Het aantal leden dat zich opgaf bedraagt 81.

De grootste kaatser welke deze vereniging in deze na-oorlogse periode voortbrengt is zonder enige twijfel Jan J. Visser. Hij kaatst jaren in de eerste klas van de toenmalige CFK en weet samen met Jan Meindertsma en Einte Prins in 1964 zelfs de Bondswedstrijd voor Anjum te winnen. Ook op federatie wedstrijden slaat hij zich ettelijke keren in de prijzen.

Met het verstrijken der jaren neemt de animo van het toenmalige bestuur en daardoor de animo voor het kaatsen geleidelijk af. Tot dat in de midden jaren 70 Klaas Joekes Douma, Jan Wagenaar en Alberts Bandstra in de bouwvak allerlei spelletjes beginnen te organiseren. Ook staat er geregeld een kaatswedstrijd op het programma. En omdat hier door veel dorpsgenoten fanatiek aan mee wordt gedaan ontstaat het idee om het kaatsen nieuw leven in te blazen. Op vrijdag 24 augustus 1979 wordt in Hotel Lauwersmeer de Kaatsvereniging Klaas Thomas opgericht. Er melden zich gelijk 45 leden aan bij het bestuur. Dit bestuur bestaat uit de heren Lolke Bandstra, Klaas Douma, Kees Hovinga, Andries Dijktra, Doede Bootsma en Jan Wagenaar. Er wordt besloten om de nieuwe club de naam van de dan oudst levende Anjumer te geven : Klaas Thomas. Klaas Thomas Mosselman droeg alle sporten in ons dorp een warm hart toe en was bij de oprichting 92 jaar. Hij woonde het laatste deel van zijn leven met zijn vrouw beppe Jets aan de Stiemsterwei 14, voorheen woonde hij in het pand waar Henk Zuur momenteel zijn werkplaats heeft.

Het bestuur besluit om de vereniging aan te melden bij de CFK. Zo kan het gebeuren dat Anjum weer mee kan doen aan officiële bondswedstrijden. In 1981 wagen drie jonge dorpsgenoten de sprong in het diepe, ze gaan naar de bondswedstrijd voor jongens in Tzum. De verwachtingen zijn niet hooggespannen en iedereen denkt dat het trio rond etenstijd wel weer thuis zullen zijn. Maar Herman Haaima, Wessel Dijktra, Tamme Visser en coach Klaas Douma denken hier anders over. Ze weten het tot de finale te schoppen en zorgen er voor dat heel Anjum onrustig voor de radio zit. Helaas wordt de finale met een schone telegraaf verloren maar Anjum staat weer op de kaats kaart.

In deze begin periode wordt er nog niet serieus door de jeugd getraind maar dit veranderd in de jaren negentig. De CFK en KNKB zijn inmiddels gefuseerd en de jeugd in ons dorp begint het kaatsen leuk te vinden. Regelmatig komen we Klaas Thomas op de Freule in Wommels voorbij. Weliswaar nog zonder succes maar toch. Dit verandert als Sip Jaap en Wiebe Wessel Bos op het toneel verschijnen. Ze weten zich op afdelingswedstrijden enkele keren in de prijzen te slaan. Met als hoogte punt de afdelingswedstrijd in Ried. Beide Bosjes en Jelle Visser laten de hele kaatshoek in verbazing achter door deze partij op hun naam te schrijven.

Dat deze jongens het goede voorbeeld voor jongere jeugd is mogelijke duidelijk zijn. Ieder weekend staan er diverse jeugdleden van onze club op de KNKB lijsten en ze weten zich regelmatig in de prijzen te slaan. En voor diegene welke het kaatsen nog niet helemaal onder de knie hebben is er de federatie. Ook hier is het vaak k.v. Klaas Thomas welke de boventoon voert. Het gaat te ver om alle successen hier te noemen maar het zijn er vele en mooie. U kunt hiervoor de wedstrijdverslagen er nog eens op nalezen.

Tot zover een stukje geschiedenis van het kaatsen in ons dorp en zoals u ziet zijn we hier al eeuwen bezig met het kleine leren balletje. Laten we hopen dat we er ook nog eeuwen van mogen genieten. Met de jeugd van nu moet dat lukken en zal er hopelijk nog vaak geschiedenis worden geschreven.

Donderdag 9 januari 2014 :

Kastelein Taeke Uilkes Haaksma (1798-1840) :
één van de eerste Anjumers die een kaatspartij organiseerde.

In juli 1828 ( 15 jaren nadat de Fransen waren vertrokken ) verschijnt het volgende bericht :

Met consent van den Grietman van Oostdongeradeel gedenkt de Kastelein T. U. Haaksma, in de Witte Zwaan te Anjum, op Zaturdag den 2 Augustus 1828, des namiddags ten 2 ure, te laten Verharddraven :
Een fraai CHAISGEREID en HOOFDSTEL, door Paarden, die tot genoegen der keurmeesters zijn en geen prijs of premiegewonnen hebben.
Voorts zal dezelfde Kastelein, op Zondag den 3 augustus daaraanvolgende, des namiddags precies ten 3 ure, laten verkaatsen, Eenen fraaijen ZILVEREN BAL.

"Het Grauwe Paard" is blijkbaar niet de enige herberg in het Anjum van zo ongeveer rond 1800. Al ver voor deze datum maken kranteberichten melding van herberg "De Zwaan". Februari 1779 verscheen de volgende advertentie :

De Procureur P. JILDERDA te Metslawier, zal op Zaturdagen den 13de, 20ste en 27ste February 1779 by de 1ste, 2de en Finaale Palmslag telkens te 1 uur na Noen in de Zwaan te Anjum publyk verkopen :
I - Twee en een tweede Pondemate Greide onder Anjum leggende, by de Moerfloot, belast met 26 Strs. Lands, en twee Flor. 5 Strs. en 11 Penn. Dyks Lasten.
II - Twee Pondemate beste Greide by de Kooy meede onder Anjum, belast met 21 Strs. Landsfloreen en één Flor. 18 Strs. 9 Penn. Dyk. Alles Breder volgens Biljetten.

Het lijkt erop dat de beide kasteleins Taeke Pieters van der Herberg (Herberg Het Grauwe Paard) en Taeke Uilkes Haaksma (Herberg De Zwaan) het goed met elkaar konden vinden. Een bericht in augustus 1830 zegt het een en ander over hun samenwerking :

Met consent van den Heere Grietman en Assesoren van Oostdongeradeel, gedenkt de Kastelein T.U. Haaksma, te Anjum, op Zaturdag den 7 Augustus 1830, des namiddags ten 2 ure, te laten verharddraven :
Een fraai CHAISGEREID en HOOFDSTEL; alle Paarden zullen worden toegelaten die geen Stads Prijs noch Premie gewonnen hebben, en tot genoegen der Keurmeesters zijn.
En op dien zelfden dag gedenkt de Kastelein T.P. van der Herberg, aldaar, des middags ten 1 ure, te laten verkaatsen : Een fraaije ZILVEREN BAL.

Hieronder het gezin waarin Taeke Uilkes Haaksma is grootgeworden. Als oudste jongen kreeg (de tweede) Taeke de naam van zijn moeders vader. Uilke Klaases en Trijntje Taekes hebben tijdens hun leven de beide achternamen Haaksma en Toomsma aangenomen.

Huwelijk in 1793 van Uilke Klaases (Haaksma) (1764-1826) en
Trijntje Taekes (Toomsma) (1769-1826)
Trijntje
1794-1879
Taeke
1796
Taeke
1798-1840
Rinske
1801-1876
Klaas
1803-1872
Feike
1806-1835

In 1826 trouwt Taeke Uilkes Haaksma met Willemke Gosses Douma.

Huwelijk van Taeke Uilkes Haaksma (1798-1840) en
Willemke Gosses Douma (1794-1831)Antje Gerrits Hofman (1803-1840)
Uilke
1827-1840
Minke
1829-1854
Ids
1830-1894
Sijke
1834-1865
Gerrit
1836-1904
Trijntje
1838

Uit een koopakte blijkt dat een jaar later (in 1827) het net getrouwde paar "huis en herberg, genaamd de Zwaan te Anjum" voor ƒ 2300 heeft gekocht. De verkopers waren Jelle Rinzes Holwerda en Trijntje Eelkes Holwerda beiden van Anjum.
Enkele jaren later is Anjum het toneel van de verkoop van de Holdinga Burgt. In januari 1831 verschijnen de volgende berichten :

Mr. F Witteveen, Notaris te Metslawier, zal, op Donderdag en Vrijdag den 27 en 28 Januarij 1831, telkens des voormiddags ten 9 ure, op Holdinga burgt onder Anjum, bij boelgoed tegen gereede betaling, presenteren te verkoopen :
Den geheelen INBOEDEL op gemelde Burgt aanwezig, bestaande in Meubelen en Huissieraden, waaronder onderscheidene Bedden met toebehooren, Kabinetten, Ledikanten, een aantal Tafeltinnen, verschillende Tafels, Pulpitums, groote en kleine Spiegels, een aantal Stoelen, Kagchels, eene menigte Glas- en Kristalwerk, Porselein, gemaakt Goud- en Zilverwerk, eene aanzienlijke kwantiteit Koper en Tin, benevens eene menigte en daaronder vele fraaije en pretieuse Portretten, Schilderijen en Teekeningen, eenige Mans- en Vrouwenkleederen en meer andere Goederen, te veel om nader te specificeren.
Zullende de Goederen gedurende drie dagen voor den verkoop door de gegadigden kunnen worden bezigtigd.

Mr. F. WITTEVEEN, Notaris te Metslawier, daartoe door de Regtbank benoemd, zal, op Zaturdag den 29 Januarij 1831, des morgens 10 ure, ten huize van Taeke Uilkes Haaksma, Kastelein te Anjum, ten overstaan van het Vredegeregt, finaal presenteren te verkoopen :
1 - De oud adelijke BURGT, Holdinga Burgt genaamd, staande en gelegen te Anjum, bestaande in eene kapitale geheel uit het water opgetimmerde en zeer wel onderhoudene adelijke Huizinge geheel met Grachten omringd, voorzien van eenen Koepel en spitsen Toren, en bevattende een aantal Woon- en Slaapvertrekken, ruime Keuken, ruime Linnen-, Turf- en Provisiezolders, een aantal gewelfde Kelders, zijnde alles voorzien van de vereischte commoditeiten, eene ruime Binnenplaats, alwaar een Bleekveld met Put en Regenwatersbak, bevattende voorts spatieuse Boomgaarden, met eene menigte van fijne Vruchtboomen beplant en meerendeels met Grachten omringd, grooten Moestuin met Broeijerij, breede Singels, een Voorplein met eene zware en bewoonde Slotpoort voorzien, zijnde de Singels, enz., behalven eene menigte Kreupelhout, beplant met ongeveer 850 meest alle zware ipen, esschen, eiken, beuken en andere stamboomen. Deze verkoop zal plaats hebben in perceelen bij Biljetten gespecificeerd; zullende eerst de Gebouwen op sloping en afbraak en het Boomgewas van ieder perceel bij nader aan te wijzene gedeelten op roeijing, en alzoo als roerend goed, en de bloote grond van ieder perceel als onroerend goed worden geveild, en daarna de opstal en de grond van ieder perceel vereenigd en eindelijk alle de perceelen in massa als onroerend goed worden geveild. Waarop bij de provisionele toewijzing is geboden : Op de adelijke Huizinge ƒ 2976. Op de Slotpoort ƒ 235. Het Schuurtje ƒ 76. Het Boomgewas ƒ 2044. En op de bloote Grond ƒ 1450.
2 - Eene uitmuntende ZATHE en LANDEN, met HUIZINGE, SCHUUR, HORNLEGER en PLANTAGIE, de Huizinge geteekend met numero 2, groot naar naam en faam 27 bunder en ruim 92 v. roede Bouw- en Greidland, de Slotplaats genaamd, benevens drie STEMHUIZEN, geteekend met no. 3, 133, en 136, mede onder Anjum gelegen, en zulks in perceelen ( met regt van tezamenvoeging) bij biljetten omschreven. Waarop in perceelen geboden ƒ 18917. En op de Stemhuizen ƒ 490. Te aanvaarden, de perceelen tot Holdinga Burgt behoorende meerendeels dadelijk na de finale toewijzing; van het 2de perceel de Bouwlanden met uitzondering van eenige toezaaijing dadelijk na de finale toewijzing, de Greiden op St. Petri 1831, de Huizinge en Schuur c.a. den 12 Mei 1831, en de Stemhuizen den 12 Mei 1832. Uithoofde Holdinga Burgt c.a., slechts door den Rijdweg van de Dorpsvaart van Anjum is gescheiden, kan, ingeval van toewijzing op slooping en roeijing de afbraak en het boomgewas zeer geschikt te water worden vervoerd.

En nog weer even later in 1832 het volgende :

Uit de hand te KOOP : Ongeveer 100 IPEN STAMBOOMEN, waaronder extra zware zijn; alsmede een paar uit zerk gemaakte LEEUWEN; alles staande op de Singels Holdinga Burgt genaamd, te Anjum. Te bevragen bij BEERT G. ZIJLSTRA, Wagenmaker te Anjum.

Vier maanden na de finale verkoping van de "Holdinga Burgt" overlijdt op 29 Mei 1831 Willemke Gosses Douma op 37 jarige leeftijd. Het echtpaar heeft op dat moment 3 kinderen.

Weduwnaar Taeke Uilkes maakte in 1833 een nieuwe start door in het huwelijk te treden met Antje Gerrits Hofman (afkomstig van Oostrum). Nadat er bij zijn tweede vrouw Antje Gerrits 3 kinderen waren geboren slaat het noodlot nog heviger toe.

Op 16 februari 1840 overlijdt Antje Gerrits Hofman op 37 jarige leeftijd. Geen 4 weken later op 15 maart 1840 overlijdt eveneens Taeke Uilkes Haaksma (41 jaar). Nog eens zes weken later op 26 april 1840 komt er een einde aan het leven van oudste zoon Uilke Taekes Haaksma op de leeftijd van 13 jaar.

Opmerkelijk genoeg verscheen, ongeveer een jaar daarvoor, het volgende bericht :

Mr F. Witteveen, Notaris te Metslawier, zal, op Donderdag den 24 Januarij 1839, des namiddags ten 3 ure, finaal presenteren te verkoopen :
1. Eene hechte HUIZINGE, no. 51, en HERBERG, de Zwaan genaamd, bestaande in 3 Voorkamers en eene Achterkamer, Kelder, Regenbak, Put en verdere gerijfelijkheden, ruime SCHUUR, STALLING en ERVE, staande en gelegen in de Buurt te Anjum, waarin sedert lange jaren eene Herberg is gehouden, en door den stand zeer geschikt tot Winkel en andere Affaires, wordende door den mede-eigenaar Taeke U. Haaksma bewoond en gebruikt; den 12 Mei 1839 te aanvaarden; waarop geboden is ƒ 2000.
2. Een stuk BOUWLAND, gelegen aan de Buurt te Anjum, groot naar naam en faam 1 bunder en ruim 28 v. roede, bij dezelfden als eigenaar in gebruik; dadelijk na de finale toewijzing te aanvaarden; waarop geboden is ƒ 1207,50.

Bij de zoektocht naar eventuele nazaten van Taeke Uilkes Haaksma is verder gerechercheerd op Gerrit Taekes Haaksma, een zoon van Taeke Uilkes Haaksma en zijn tweede vrouw Antje Gerrits Hofman.

Huwelijk in 1866 van Gerrit Taekes Haaksma (1836-1904) en
Grietje Jacobs Eelkema (1839-1909)
Taeke
1867-1867
Taeke
1868-1903
Aaltje
1870-1931
Jacob
1872-1903
Ids
1875-1958
Eelke
1877-1947

Oudste zoon Taeke (wederom de tweede) trad in het huwelijk met Antje Bandstra.

Huwelijk in 1893 van Taeke Gerrits Haaksma (1868-1903) en
Antje Bandstra (1870-1956)
Gerrit
1894-1937
Jan
1895-1899
Grietje
1898-1982
Jan
1900-1916
Jacob ("Grutte Jabik")
1902-1991

Van deze laatste familie valt te vermelden dat boerenarbeider Jan Taekes Haaksma (de tweede) op 16-jarige leeftijd om het leven kwam als gevolg van een ongeval met een op hol geslagen paard.

En zo komen we op een aantal bekenden uit Anjum en omgeving welke gerelateerd zijn aan bovenstaande families en dus nazaten zijn van kastelein Taeke Uilkes Haaksma :

Jantje KammingaPake Taeke Gerrits Haaksma 1868-1903.
Vernoemd naar de beide niet oud geworden Jan Taekes Haaksma's.
Anne ZuidemaBeppe Aaltje Zuidema-Haaksma 1870-1931
Alie en Afke HaaksmaPake Ids Haaksma 1875-1958
Ids Visser LioessensPake Ids Haaksma 1875-1958
Gerrit Haaksma
Kastelein te Lioessens
Pake Gerrit Haaksma 1894-1937
Sita Dijkstra LauwersoogPake Gerrit Haaksma 1894-1937
Pier Tilma Gediplomeerd kaatstrainer ABeppe Grietje Kamminga-Haaksma 1898-1982

    Enige opmerkingen :

  1. Volgens een kadestrale kaart uit 1832 was Herberg "De (witte) Zwaan" gesitueerd op dezelfde plaats waar vroeger Gjerryt Harms en Rennie woonden.
  2. Wanneer herberg "De Zwaan" rond 1840 wordt verkocht, is er ook sprake van "Een stuk uitmuntend BOUWLAND, gelegen bij de Buurt te Anjum, groot naar naam en faam 1 bunder en ruim 28 v. roede".
    Landbouwer Gosse Douwes Douma, de schoonvader van Taeke Uilkes Haaksma ( eerste vrouw ), had in 1832 een stuk land in bezit op De Buurt. Gosse Douwes Douma overleed in 1837. Het is dus goed mogelijk dat Taeke Uilkes Haaksma dit land door erfenis in bezit heeft gekregen.
  3. Naast het langgerekte stuk land van Meindert Visser aan de Singel op naar Oostmahorn ligt een ander eveneens langwerpig perceel. Dit land bestaat eigenlijk uit 2 gedeelten welke gescheiden zijn door een "slinke". Het deel gelegen aan de Skanserwei had, volgens het kadaster in 1832, Kastelein T. P. van der Herberg als eigenaar. Het zou dus zomaar kunnen zijn dat op dit land ooit kaatspartijen zijn gespeeld.
  4. Naast genoemd land van Kastelein T. P. van der Herberg ligt een nogal "hoog" stukje land eveneens aan de Skanserwei. Dit stuk land ( te herkennen aan een boom in de langsrichting ) was in 1832 ook in handen van eerdergenoemde landbouwer Gosse Douwes Douma. Het is dus ook mogelijk dat dit land ooit fungeerde als kaatsterrein.
  5. Een hornleger is de huisstede en het erf van een boerderij. Veelal was hieraan het stemrecht verbonden. Bij verdeling van een boerenbedrijf was het dus van belang om het hornleger te bezitten, aangezien alleen aan dit deel het stemrecht verbonden was, ook als het huis al was afgebroken. In de 17e en 18e eeuw behoorde het opkopen van hornlegers tot de oligarchische praktijken. Toen in 1748 werd bepaald dat er voortaan een huis op moest staan, werd dit voorschrift vaak ontdoken door er een "STEMHUIS" op te bouwen. Hieraan kwam in 1795 een einde toen stemrecht en grondbezit werden gescheiden.


Muziekkeuze :
Uit al die genoemde jaartallen kan worden afgeleid dat in de 18e en 19e eeuw de gemiddelde levensverwachting een stuk lager lag dan tegenwoordig. Uit het volgende blijkt dat in die tijd ziekte en ongeluk in alle lagen van de bevolking voorkwam.
W. A. Mozart (1756-1791) en zijn vrouw Constanze Weber kregen 6 kinderen van wie er slechts 2 volwassen werden. De componist werd zelf maar 35 jaar.
De persoonlijke tegenslag weerhield hem echter niet van het componeren van zijn elfde sonate in A groot. Hierbij het derde deel genaamd Rondo Alla Turca (1783).
De uitvoering wordt verzorgd door een koperkwintet met trompet, piccolotrompet, trombone, hoorn en bas.