Begunstigers van onze vereniging

Vereniging Nieuws 2013

Zaterdag 21 december 2013 :

Kastelein Taeke Uilkes Haaksma (1798-1840) :
één van de eerste Anjumers die een kaatspartij organiseerde.

In juli 1828 verschijnt het volgende bericht :

Met consent van den Grietman van Oostdongeradeel gedenkt de Kastelein T. U. Haaksma, in de Witte Zwaan te Anjum, op Zaturdag den 2 Augustus 1828, des namiddags ten 2 ure, te laten Verharddraven :
Een fraai CHAISGEREID en HOOFDSTEL, door Paarden, die tot genoegen der keurmeesters zijn en geen prijs of premiegewonnen hebben.
Voorts zal dezelfde Kastelein, op Zondag den 3 augustus daaraanvolgende, des namiddags precies ten 3 ure, laten verkaatsen, Eenen fraaijen ZILVEREN BAL.

"Het Grauwe Paard" is blijkbaar niet de enige herberg in het Anjum van zo ongeveer rond 1800. Al ver voor deze datum maken kranteberichten melding van herberg "De Zwaan". Februari 1779 verscheen de volgende advertentie :

De Procureur P. JILDERDA te Metslawier, zal op Zaturdagen den 13de, 20ste en 27ste February 1779 by de 1ste, 2de en Finaale Palmslag telkens te 1 uur na Noen in de Zwaan te Anjum publyk verkopen :
I - Twee en een tweede Pondemate Greide onder Anjum leggende, by de Moerfloot, belast met 26 Strs. Lands, en twee Flor. 5 Strs. en 11 Penn. Dyks Lasten.
II - Twee Pondemate beste Greide by de Kooy meede onder Anjum, belast met 21 Strs. Landsfloreen en één Flor. 18 Strs. 9 Penn. Dyk. Alles Breder volgens Biljetten.

Het lijkt erop dat de beide kasteleins Taeke Pieters van der Herberg (Herberg Het Grauwe Paard) en Taeke Uilkes Haaksma (Herberg De Zwaan) het goed met elkaar konden vinden. Een bericht in augustus 1830 zegt het een en ander over hun samenwerking :

Met consent van den Heere Grietman en Assesoren van Oostdongeradeel, gedenkt de Kastelein T.U. Haaksma, te Anjum, op Zaturdag den 7 Augustus 1830, des namiddags ten 2 ure, te laten verharddraven :
Een fraai CHAISGEREID en HOOFDSTEL; alle Paarden zullen worden toegelaten die geen Stads Prijs noch Premie gewonnen hebben, en tot genoegen der Keurmeesters zijn.
En op dien zelfden dag gedenkt de Kastelein T.P. van der Herberg, aldaar, des middags ten 1 ure, te laten verkaatsen : Een fraaije ZILVEREN BAL.

Hieronder het gezin waarin Taeke Uilkes Haaksma is grootgeworden. Als oudste jongen kreeg (de tweede) Taeke de naam van zijn moeders vader. Uilke Klaases en Trijntje Taekes hebben tijdens hun leven de beide achternamen Haaksma en Toomsma aangenomen.

Huwelijk in 1793 van Uilke Klaases (Haaksma) (1764-1826) en
Trijntje Taekes (Toomsma) (1769-1826)
Trijntje
1794-1879
Taeke
1796
Taeke
1798-1840
Rinske
1801-1876
Klaas
1803-1872
Feike
1806-1835

In 1826 trouwt Taeke Uilkes Haaksma met Willemke Gosses Douma.

Huwelijk van Taeke Uilkes Haaksma (1798-1840) en
Willemke Gosses Douma (1794-1831)Antje Gerrits Hofman (1803-1840)
Uilke
1827-1840
Minke
1829-1854
Ids
1830-1894
Sijke
1834-1865
Gerrit
1836-1904
Trijntje
1838

Uit een koopakte blijkt dat een jaar later (in 1827) het net getrouwde paar "huis en herberg, genaamd de Zwaan te Anjum" voor ƒ 2300 heeft gekocht. De verkopers waren Jelle Rinzes Holwerda en Trijntje Eelkes Holwerda beiden van Anjum.
Enkele jaren later is Anjum het toneel van de verkoop van de Holdinga Burgt. In januari 1831 verschijnen de volgende berichten :

Mr. F Witteveen, Notaris te Metslawier, zal, op Donderdag en Vrijdag den 27 en 28 Januarij 1831, telkens des voormiddags ten 9 ure, op Holdinga burgt onder Anjum, bij boelgoed tegen gereede betaling, presenteren te verkoopen :
Den geheelen INBOEDEL op gemelde Burgt aanwezig, bestaande in Meubelen en Huissieraden, waaronder onderscheidene Bedden met toebehooren, Kabinetten, Ledikanten, een aantal Tafeltinnen, verschillende Tafels, Pulpitums, groote en kleine Spiegels, een aantal Stoelen, Kagchels, eene menigte Glas- en Kristalwerk, Porselein, gemaakt Goud- en Zilverwerk, eene aanzienlijke kwantiteit Koper en Tin, benevens eene menigte en daaronder vele fraaije en pretieuse Portretten, Schilderijen en Teekeningen, eenige Mans- en Vrouwenkleederen en meer andere Goederen, te veel om nader te specificeren.
Zullende de Goederen gedurende drie dagen voor den verkoop door de gegadigden kunnen worden bezigtigd.

Mr. F. WITTEVEEN, Notaris te Metslawier, daartoe door de Regtbank benoemd, zal, op Zaturdag den 29 Januarij 1831, des morgens 10 ure, ten huize van Taeke Uilkes Haaksma, Kastelein te Anjum, ten overstaan van het Vredegeregt, finaal presenteren te verkoopen :
1 - De oud adelijke BURGT, Holdinga Burgt genaamd, staande en gelegen te Anjum, bestaande in eene kapitale geheel uit het water opgetimmerde en zeer wel onderhoudene adelijke Huizinge geheel met Grachten omringd, voorzien van eenen Koepel en spitsen Toren, en bevattende een aantal Woon- en Slaapvertrekken, ruime Keuken, ruime Linnen-, Turf- en Provisiezolders, een aantal gewelfde Kelders, zijnde alles voorzien van de vereischte commoditeiten, eene ruime Binnenplaats, alwaar een Bleekveld met Put en Regenwatersbak, bevattende voorts spatieuse Boomgaarden, met eene menigte van fijne Vruchtboomen beplant en meerendeels met Grachten omringd, grooten Moestuin met Broeijerij, breede Singels, een Voorplein met eene zware en bewoonde Slotpoort voorzien, zijnde de Singels, enz., behalven eene menigte Kreupelhout, beplant met ongeveer 850 meest alle zware ipen, esschen, eiken, beuken en andere stamboomen. Deze verkoop zal plaats hebben in perceelen bij Biljetten gespecificeerd; zullende eerst de Gebouwen op sloping en afbraak en het Boomgewas van ieder perceel bij nader aan te wijzene gedeelten op roeijing, en alzoo als roerend goed, en de bloote grond van ieder perceel als onroerend goed worden geveild, en daarna de opstal en de grond van ieder perceel vereenigd en eindelijk alle de perceelen in massa als onroerend goed worden geveild. Waarop bij de provisionele toewijzing is geboden : Op de adelijke Huizinge ƒ 2976. Op de Slotpoort ƒ 235. Het Schuurtje ƒ 76. Het Boomgewas ƒ 2044. En op de bloote Grond ƒ 1450.
2 - Eene uitmuntende ZATHE en LANDEN, met HUIZINGE, SCHUUR, HORNLEGER en PLANTAGIE, de Huizinge geteekend met numero 2, groot naar naam en faam 27 bunder en ruim 92 v. roede Bouw- en Greidland, de Slotplaats genaamd, benevens drie STEMHUIZEN, geteekend met no. 3, 133, en 136, mede onder Anjum gelegen, en zulks in perceelen ( met regt van tezamenvoeging) bij biljetten omschreven. Waarop in perceelen geboden ƒ 18917. En op de Stemhuizen ƒ 490. Te aanvaarden, de perceelen tot Holdinga Burgt behoorende meerendeels dadelijk na de finale toewijzing; van het 2de perceel de Bouwlanden met uitzondering van eenige toezaaijing dadelijk na de finale toewijzing, de Greiden op St. Petri 1831, de Huizinge en Schuur c.a. den 12 Mei 1831, en de Stemhuizen den 12 Mei 1832. Uithoofde Holdinga Burgt c.a., slechts door den Rijdweg van de Dorpsvaart van Anjum is gescheiden, kan, ingeval van toewijzing op slooping en roeijing de afbraak en het boomgewas zeer geschikt te water worden vervoerd.

Vier maanden na de finale verkoping van de "Holdinga Burgt" overlijdt op 29 Mei 1831 Willemke Gosses Douma op 37 jarige leeftijd. Het echtpaar heeft op dat moment 3 kinderen.

Weduwnaar Taeke Uilkes maakte in 1833 een nieuwe start door in het huwelijk te treden met Antje Gerrits Hofman (afkomstig van Oostrum). Nadat er bij zijn tweede vrouw Antje Gerrits 3 kinderen waren geboren slaat het noodlot nog heviger toe.

Op 16 februari 1840 overlijdt Antje Gerrits Hofman op 37 jarige leeftijd. Geen 4 weken later op 15 maart 1840 overlijdt eveneens Taeke Uilkes Haaksma (41 jaar). Nog eens zes weken later op 26 april 1840 komt er een einde aan het leven van oudste zoon Uilke Taekes Haaksma op de leeftijd van 13 jaar.

Opmerkelijk genoeg verscheen, ongeveer een jaar daarvoor, het volgende bericht :

Mr F. Witteveen, Notaris te Metslawier, zal, op Donderdag den 24 Januarij 1839, des namiddags ten 3 ure, finaal presenteren te verkoopen :
1. Eene hechte HUIZINGE, no. 51, en HERBERG, de Zwaan genaamd, bestaande in 3 Voorkamers en eene Achterkamer, Kelder, Regenbak, Put en verdere gerijfelijkheden, ruime SCHUUR, STALLING en ERVE, staande en gelegen in de Buurt te Anjum, waarin sedert lange jaren eene Herberg is gehouden, en door den stand zeer geschikt tot Winkel en andere Affaires, wordende door den mede-eigenaar Taeke U. Haaksma bewoond en gebruikt; den 12 Mei 1839 te aanvaarden; waarop geboden is ƒ 2000.
2. Een stuk BOUWLAND, gelegen aan de Buurt te Anjum, groot naar naam en faam 1 bunder en ruim 28 v. roede, bij dezelfden als eigenaar in gebruik; dadelijk na de finale toewijzing te aanvaarden; waarop geboden is ƒ 1207,50.

Bij de zoektocht naar eventuele nazaten van Taeke Uilkes Haaksma is verder gerechercheerd op Gerrit Taekes Haaksma, een zoon van Taeke Uilkes Haaksma en zijn tweede vrouw Antje Gerrits Hofman.

Huwelijk in 1866 van Gerrit Taekes Haaksma (1836-1904) en
Grietje Jacobs Eelkema (1839-1909)
Taeke
1867-1867
Taeke
1868-1903
Aaltje
1870-1931
Jacob
1872-1903
Ids
1875-1958
Eelke
1877-1947

Oudste zoon Taeke (wederom de tweede) trad in het huwelijk met Antje Bandstra.

Huwelijk in 1893 van Taeke Gerrits Haaksma (1868-1903) en
Antje Bandstra (1870-1956)
Gerrit
1894-1937
Jan
1895-1899
Grietje
1898-1982
Jan
1900-1916
Jacob ("Grutte Jabik")
1902-1991

Van deze laatste familie valt te vermelden dat boerenarbeider Jan Taekes Haaksma (de tweede) op 16-jarige leeftijd om het leven kwam als gevolg van een ongeval met een op hol geslagen paard.

En zo komen we op een aantal bekenden uit Anjum en omgeving welke gerelateerd zijn aan bovenstaande families en dus nazaten zijn van kastelein Taeke Uilkes Haaksma :

Jantje KammingaPake Taeke Gerrits Haaksma 1868-1903.
Vernoemd naar de beide niet oud geworden Jan Taekes Haaksma's.
Anne ZuidemaBeppe Aaltje Zuidema-Haaksma 1870-1931
Alie en Afke HaaksmaPake Ids Haaksma 1875-1958
Ids Visser LioessensPake Ids Haaksma 1875-1958
Gerrit Haaksma
Kastelein te Lioessens
Pake Gerrit Haaksma 1894-1937
Sita Dijkstra LauwersoogPake Gerrit Haaksma 1894-1937
Pier Tilma Gediplomeerd kaatstrainer ABeppe Grietje Kamminga-Haaksma 1898-1982

  Enige opmerkingen :

 1. Volgens een kadestrale kaart uit 1832 was Herberg "De (witte) Zwaan" gesitueerd op dezelfde plaats waar vroeger Gjerryt Harms en Rennie woonden.
 2. Wanneer herberg "De Zwaan" rond 1840 wordt verkocht, is er ook sprake van "Een stuk uitmuntend BOUWLAND, gelegen bij de Buurt te Anjum, groot naar naam en faam 1 bunder en ruim 28 v. roede".
  Landbouwer Gosse Douwes Douma, de schoonvader van Taeke Uilkes Haaksma ( eerste vrouw ), had in 1832 een stuk land in bezit op De Buurt. Gosse Douwes Douma overleed in 1837. Het is dus goed mogelijk dat Taeke Uilkes Haaksma dit land door erfenis in bezit heeft gekregen.
 3. Naast het langgerekte stuk land van Meindert Visser aan de Singel op naar Oostmahorn ligt een ander eveneens langwerpig perceel. Dit land bestaat eigenlijk uit 2 gedeelten welke gescheiden zijn door een "slinke". Het deel gelegen aan de Skanserwei had, volgens het kadaster in 1832, Kastelein T. P. van der Herberg als eigenaar. Het zou dus zomaar kunnen zijn dat op dit land ooit kaatspartijen zijn gespeeld.
 4. Naast genoemd land van Kastelein T. P. van der Herberg ligt een nogal "hoog" stukje land eveneens aan de Skanserwei. Dit stuk land ( te herkennen aan een boom in de langsrichting ) was in 1832 ook in handen van eerdergenoemde landbouwer Gosse Douwes Douma. Het is dus ook mogelijk dat dit land ooit fungeerde als kaatsterrein.
 5. Een hornleger is de huisstede en het erf van een boerderij. Veelal was hieraan het stemrecht verbonden. Bij verdeling van een boerenbedrijf was het dus van belang om het hornleger te bezitten, aangezien alleen aan dit deel het stemrecht verbonden was, ook als het huis al was afgebroken. In de 17e en 18e eeuw behoorde het opkopen van hornlegers tot de oligarchische praktijken. Toen in 1748 werd bepaald dat er voortaan een huis op moest staan, werd dit voorschrift vaak ontdoken door er een "STEMHUIS" op te bouwen. Hieraan kwam in 1795 een einde toen stemrecht en grondbezit werden gescheiden.


Muziekkeuze :
Uit al die genoemde jaartallen kan worden afgeleid dat in de 18e en 19e eeuw de gemiddelde levensverwachting een stuk lager lag dan tegenwoordig. Uit het volgende blijkt dat in die tijd ziekte en ongeluk in alle lagen van de bevolking voorkwam.
W. A. Mozart (1756-1791) en zijn vrouw Constanze Weber kregen 6 kinderen van wie er slechts 2 volwassen werden. De componist werd zelf maar 35 jaar.
De persoonlijke tegenslag weerhield hem echter niet van het componeren van zijn elfde sonate in A groot. Hierbij het derde deel genaamd Rondo Alla Turca (1783).
De uitvoering wordt verzorgd door een koperkwintet met trompet, piccolotrompet, trombone, hoorn en bas.
zaterdag 23 november 2013 :

Muziekkeuze :
Vanuit Franeker kwam het bericht dat de KNKB het volgende seizoen (2014) gaat inzetten op duurzame muziek. De "email message" ging vergezeld van het (enigzins dwingende) verzoek om als kaatsvereniging meer aandacht te besteden aan het zogenaamde "soulballad" muziekgenre.
Na een koortsachtige zoektocht is de keuze gevallen op een opname van de Schotse Emeli Sande (1987). Het liedje is van een verpletterende eenvoud maar daarom niet minder mooi.
dinsdag 12 november 2013 :

Muziekkeuze :
De New Yorkse Heidi Stern (1960) kwam in 1985 uit met The Power Of Love. Een aantal pogingen van latere zangeressen hebben naar onze mening het niveau van het origineel nooit kunnen overtreffen. De techno-achtige beat had misschien iets minder gekund maar de vocale kwaliteiten van Jennifer Rush (artiestennaam) zijn "beyond any reasonable doubt".
zondag 20 oktober 2013 :

Aandacht voor ziekte FTD.

Zondag 1 december 11:30 uur zal Henk Jan Holwerda van Anjum naar Stiens gaan hardlopen. De 32 km lange tocht zal in het teken staan van de ziekte Fronto Temporale Dementie ( "frontaalkwab dementie" ).

In juni 2012 werd deze ziekte bij Wieger (de broer van Henk Jan) vastgesteld. "Frontaalkwab dementie" kenmerkt zich door persoonlijkheids- en gedragsverandering alsmede een afname van het inlevingsvermogen. Vroeger of later kan geheugenverlies een rol gaan spelen. Soms is er sprake van impulsief en/of ontremd gedrag. De patient zelf heeft geen inzicht in de eigen situatie. Vooral voor de naaste omgeving is het moeilijk om te gaan met deze ziekte.

Sinds een aantal maanden woont Wieger door de week in Hayema State in Stiens. Voor deze locatie is onder andere gekozen vanwege de kleinschaligheid. In Stiens wordt zorg op maat geboden en kunnen bewoners zoveel mogelijk hun zelfstandigheid behouden. Hayema State is op dit moment de beste plek voor Wieger.

Het mag duidelijk zijn dat de opvang in Stiens niet zonder financiele gevolgen is. Henk Jan probeert met zijn actie ervoor te zorgen dat zijn broer zolang mogelijk in Hayema State kan blijven.

Kv Klaas Thomas doet vanaf deze plaats dan ook een beroep op iedereen om Henk Jan met zijn tocht financieel te steunen. Het rekening nummer is :

NL35 RABO 0106371274 ten name van BB & FTD

Bestuur en leden kaatsvereniging Klaas Thomas.

zondag 20 oktober 2013 :

Muziekkeuze :
De indrukwekkende muziek in de rolprent "The last of the mohicans (1992)" is voor een deel (The Kiss) afkomstig van de Schotse singer/songwriter/composer Dougie MacLean(1954). Hierbij enige noten voor trompet, bugle of cornet.

Jaren daarvoor ( 1979 ) kwam MacLean uit met een "Schotse folk ballad" getiteld Caledonia. De Engelse zanger John Wright (1947-2008) gaf aan dit nummer een Fries tintje met deze opname uit 2007.
za 28 sepember 2013 :

Dit jaar werd de oranjevereniging Anjum begunstiger van kaatsvereniging Klaas Thomas. De link is dan natuurlijk gauw gelegd met het land van de pampa. De Argentijnse componist Astor Pantaleon Piazzolla (1921-1992) componeerde in 1974 zijn Libertango. De volgende uitvoeringen van dit werk zijn wederom met medewerking van de trompettistes Alison Balsom (1978) en Tine Thing Helseth (1987)

Nagekomen bericht :
Bezoekers van deze website wezen erop dat bovengenoemde muziek ook te beluisteren ( en te bekijken ) valt via de youtube website. Hierbij de links :
Alison Balsom en Tine Thing Helseth 1 en Tine Thing Helseth 2
za 14 september 2013 :

De herfst doet zijn intrede. Ditmaal komt de muziek uit een land waar regen en wind altijd aanwezig zijn.
De volgende traditioneel Ierse klanken zijn afkomstig van
Hayley Westenra (1987) - Scarborough fair en
Chloe Agnew (1989) - Walking in the air
di 10 september 2013 :

K3 bij slotwedstrijd pupillen

Zie Wedstrijd -> Verslagen
zo 8 september 2013 :

Nadat men zich in Anjum het afgelopen weekend helemaal vol heeft kunnen laten lopen met bier, cola, chips en worstjes is het nu tijd voor het volgende :

In 1970 kwam een zekere D.C. Lewis uit met Mijn gebed. Destijds kon niet iedereen zich vinden in de tekst. De combinatie echter van orgel en trompet is onomstreden. Voor de totstandkoming van deze muziek speelden de volgende personen een rol :

Muziek : Joop Stokkermans (1937-2012)
Tekst : Gerrit den Braber (1929-1997)
Zang : Ruud Eggenhuizen (1947-2000)
Orgel : Feike Asma (1912-1984)
Trompet : Jan Marinus (1923-1990)

Hierbij de muziek voor orgel en bes trompet in pdf formaat.
ma 2 september 2013 :

De laatste prijzen zijn verdeeld.

Zie Wedstrijd -> Verslagen
zo 1 september 2013 :

Naomi Shemer (1930-2004) schreef in 1967 haar "Yerushalayim Shel Zahav". Het liedje werd populair in de zesdaagse oorlog en fungeerde later als een soort van tweede volkslied. "Yerushalayim" verscheen in 1993 op de soundtrack van Schindler's List.

Hierbij een uitvoering uit 1998 door de Joods Jemenitische zangeres
Ofra Haza (1957-2000). Voor degene die in een onbewaakt ogenblik
mee wil zingen, hierbij de (joodse) tekst in pdf formaat.
vr 23 augustus 2013 :

Eline Koree's eerste KNKB krans (A klas)

Muziekkeuze : Anak

Zie Wedstrijd -> Verslagen
wo 14 augustus 2013 :

Prijzen honger van onze knkb kaatsers nog niet gestild.
De door Scheepspark BV en De Bonkelaer gesponsorde PC,
prachtig sluitstuk van mooi kaatsseizoen.

Op de Anjumer PC werden er veel (persoonlijke) duels uitgevochten. Naar aanleiding van dit onderwerp componeerde Ennio Morricone ooit - in een weliswaar iets andere context - zijn la resa dei conti

Zie Wedstrijd -> Verslagen
do 8 augustus 2013 :


Ouder/kind kaatsen met 23 partuur, Freule in Wommels
En weer beleven we een superweekend.
MAGIC MIEKE.
Snikheet ledenkaatsen, Lolke Dijkstra wint federatiekrans.

Zaterdag bevond zich onder het aanwezige publiek ook zanger, schrijver en schilder Gerrit Breteler (1954). Deze veelzijdige artiest is (onder andere) goed in het plaatsen van actuele gebeurtenissen in een historisch perspectief. Op verzoek van kv Klaas Thomas vertolkte een welwillende Breteler net voor de prijsuitreiking het bijzondere Katarsis.

Zie Wedstrijd -> Verslagen
di 6 augustus 2013 :

De aanmelding voor de ledenpartij jeugd en senioren op vrijdag 9 augustus 9:00 uur en 13:00 uur te Anjum staat inmiddels open.

20:00 uur : De koets gaat door het dorp met de winnaars
20:30 uur : Feestavond in de Bonkelaer.
21:15 uur : Oude dias van het kaatsen in Anjum met medewerking van B. Netjes.
22.00 uur : Prijsuitreiking

Zaterdagmorgen 10 augustus 10.00 uur : Kantineschoonmaak

Opgave voor ledenpartijen vind plaats via deze website.
Zie pagina Wedstrijd -> Aanmelding

Lijsten met "online" aanmeldingen kunnen bekeken worden
via Wedstrijd -> Lijsten met aanmeldingen

vr 2 augustus 2013 :

In de kaatssport gaat het vaak om de eer van de overwinning. Maar, zoals iedereen weet, ligt in het verlengde daarvan eerzucht op de loer. In verband hiermee enkele oneliners ter overdenking :

"Wie zijn hart voor eerzucht opent, sluit het voor de rust"

"Eerzucht richt de bezitter ervan te gronde"

"Eerzucht is het laatste toevluchtsoord voor de mislukkeling"

"Bescheidenheid is vaak eerzucht die haar tijd afwacht"


di 30 juli 2013 :

Noodweer trekt over Tytsjerk en Stiens.

Zie ook Wedstrijd -> Verslagen
zat 27 juli 2013 :

De aanmelding voor het " Pearke keatsen " op dinsdag 30 juli 13:00 uur te Anjum staat open. In het vakje "Eventuele opmerking" moet de naam van de maat worden ingevoerd.

De aanmelding voor de ledenpartij jeugd op vrijdag 2 augustus 13:00 uur staat open.

De aanmelding voor de " Kneuzenpartij " op zaterdag 3 augustus 13:00 uur staat open. Kaatsers met (enige) ervaring worden ingedeeld in een aparte klas.

Ook de aanmelding voor het " Ouder-kind kaatsen " op maandag 5 augustus 13:00 uur te Anjum staat open. In het vakje "Eventuele opmerking" moet de naam van de maat worden ingevoerd.

Opgave voor ledenpartijen vind plaats via deze website.
Zie pagina Wedstrijd -> Aanmelding

Lijsten met "online" aanmeldingen kunnen bekeken worden
via Wedstrijd -> Lijsten met aanmeldingen

zo 28 juli 2013 :

Kaatsvakantie

Tijdens de 50e Rommert Zijlstra partij bracht het muziekgezelschap "de Kolkenblazers" een aantal nummers ten gehore.
Vooral de panfluit solist in dit koperensemble wist het publiek te imponeren.
De geluidsafdeling van kv Warber Bliuwe (Morra-Lioessens) maakte de volgende (live) opnames :
wind of change, unchained melody en the lonely shepherd

Zie ook Wedstrijd -> Verslagen
ma 22 juli 2013 :

Dongeradeelpartij met trio Visser, de Koree trofee en nog veel meer prijzen

Zie Wedstrijd -> Verslagen
vr 19 juli 2013 :

De aanmelding voor de ledenwedstrijd senioren (straatkaatsen !!) op maandag 22 juli 18:00 uur staat open.
Voor deze wedstrijd kunt U zich ter plaatse aanmelden ( net voor aanvang van de wedstrijd ).
Maar, in verband met voorbereidingen, bij voorkeur van te voren aanmelden via de website.

Ook de aanmelding voor de ledenwedstrijd jeugd op dinsdag 23 juli 13:00 uur staat open.

Opgave voor ledenpartijen vind plaats via deze website.
Zie pagina Wedstrijd -> Aanmelding

Lijsten met "online" aanmeldingen kunnen bekeken worden
via Wedstrijd -> Lijsten met aanmeldingen

di 16 juli 2013 :

Twee maal "broedermoord"

Zie Wedstrijd -> Verslagen
zo 14 juli 2013 :

Bloemencorso Anjum

Zie Wedstrijd -> Verslagen
za 13 juli 2013 :

Zo op naar de zondag wordt het misschien tijd voor wat bijzondere muziek. De keuze is ditmaal gevallen op een religieus getinte song van de Canadese singer/songwriter Leonard Cohen (1934).

Hierbij een uitvoering van het nummer Hallelujah door een Braziliaans kwartet met Jotta A, Robinson Monteira en de zangeressen Brenda dos Santos en Jamily.

Ook deze saxofoon improvisatie van hetzelfde nummer mag er zeker zijn.

do 11 juli 2013 :

Bestuur kv Klaas Thomas in de prijzen.

De KNKB heeft onlangs een grootschalig onderzoek laten uitvoeren met betrekking tot de kwaliteit van de websites van de aangesloten afdelingen.
De diverse websites zijn beoordeeld op o.a. de volgende criteria : gebruikersgemak, transparantie, kritiekvriendelijkheid, no-nonsense gehalte, relevantie informatievoorziening en relativeringsgehalte.

De uitslag van het onderzoek is vorige week bekend geworden.
Het zal eigenlijk niemand echt verrassen maar de website van kv Klaas Thomas scoort op alle criteria buitengewoon hoog.
KNKB bondsbestuurder Groustra, verwoordde het met
      " ... de website van kv Klaas Thomas vertoont een zeldzame combinatie van          vlijmscherpe analyses, pittige maatschappijkritiek en historisch besef ..."
en het iets minder subtiele
      "... naar al die andere pruts-websites kijk ik allang niet meer ..."

De schrijvers Morris en Goscinny zijn wereldberoemd geworden door diverse boeken welke de geschiedenis van "the American wild west" nauwgezet beschrijven.
Bij slechts weinigen is bekend dat voorzitter Saakstra, naast zijn KNKB werkzaamheden, geldt als een kenner bij uitstek van het oeuvre van het Franse schrijversduo.

In verband met het bovenstaande wil de KNKB het bestuur van kv Klaas Thomas van harte feliciteren met hun succesvolle website.
De bond heeft gemeend alle bestuursleden te willen verrassen met een attentie in de vorm van een der belangrijkste werken van Morris en Goscinny.
Het betreft hier het album "Lucky Luke en De bende van Joss Jamon".

Uiteraard nu ook weer toepasselijke muziek met
het historisch verantwoordde ... and listen while the coyotes howl ....

di 9 juli 2013 :

Jan eerste en Prins Gerrit de eerste.
Joke van der Zee boekt historische overwinning.
Week vol federatie

Zie Wedstrijd -> Verslagen
do 4 juli 2013 :

Enen Frayen Zilveren Bal (deel 2).

Met consent va het gerechte van Oost-Dongeradeel gedenkt de castelein Taeke Pytters in het Grauw Paard tot Anjum te laten verkaatzen een fraye Zilveren Bal op Saturdag den 6 augustus 1796.

Een tijdgenoot van Taeke Pytters, de Oostenrijks Hongaarse componist Johann Nepomuk Hummel (1778-1837), schreef in 1803 op 25-jarige leeftijd zijn "Trumpet Concerto in E major". Hierbij een uitvoering (2009) met medewerking van de Engelse trompettiste Alison Balsom.

Enig speurwerk in oude registers met betrekking tot kastelein Taeke Pytters levert het volgende op :

Taeke Pytters en zijn vrouw Riemke Jans waren beide afkomstig van Holwerd en zijn op 20 mei 1792 getrouwd in de Hervormde kerk te Anjum. Op 25 april 1806 hebben beiden belijdenis gedaan.

Vanwege de verplichting om achternamen te gebruiken (Franse overheersing) wordt in latere registers de naam Taeke Pieters van der Herberg gebruikt. Zijn vrouw staat dan vermeld onder de naam Riemke Jans Bergmans. Beide, waarschijnlijk bewust gekozen achternamen, wijzen overduidelijk naar het beroep van Taeke Pieters.

Taeke Pieters en Riemke Jans hadden 6 kinderen : Antje(1793), Pytter(1794), Minke(1797), Jan(1800), Anne(1802) en Minke (1807).

Riemke Jans Bergmans overleed op 1 juli 1828, 58 jaar oud. Aan het leven van Taeke Pieters van der Herberg kwam 10 jaar later op 16 mei 1838 een einde. Taeke Pieters is 75 jaar geworden.

Oudste zoon Pytter Taekes trad in de voetsporen van zijn vader en werd ook herbergier.
wo 3 juli 2013 :

Jan Tijtsma debuteert in A klasse schooljongens.

Zie Wedstrijd -> Verslagen
di 2 juli 2013 :

Enen Frayen Zilveren Bal (deel 1).

De Oostenrijkse componist Joseph Hayden (1732-1809) schreef in 1796 op 64-jarige leeftijd zijn "Trumpet Concerto in E flat major". In samenwerking met het "Norwegian chamber orchestra" gaf trompettiste Tine Thing Helseth een goede tweehonderd jaar later een prachtige uitvoering van dit meesterwerk (third movement).

In datzelfde jaar 1796 gebeurde er in Anjum iets anders. Door middel van een advertentie in een lokaal nieuwsblad werd het volgende kenbaar gemaakt :

Met consent va het gerechte van Oost-Dongeradeel gedenkt de castelein Taeke Pytters in het Grauw Paard tot Anjum te laten verkaatzen een fraye Zilveren Bal op Saturdag den 6 augustus 1796.

Bovenstaande advertentie roept onmiddellijk een aantal interessante vragen en/of constateringen op :
 1. Hoeveel mensen woonden er in Anjum in 1796 ?
 2. De partij werd dus niet op zondag gehouden !
 3. Was het kaatsspel op die bewuste 6 augustus in 1796 vergelijkbaar met het huidige spel ?
 4. Op welke locatie (in of rondom Anjum) is deze wedstrijd verkaatst ?
 5. Waren er toeschouwers ?
 6. De advertentie suggereert dat het niet een soort van ledenpartij betreft maar een partij waar de kaatsers van heinde en verre kwamen (vervoer met paard) !
 7. Wie was de winnaar van deze partij ?
 8. Wonen er nog nazaten van Taeke Pytters in Anjum ?
 9. Door wie heeft de kastelein "De fraye zilveren bal" laten maken ?
 10. Het is redelijk te veronderstellen dat de inscriptie op de zilveren bal verwijst naar Anjum of Taeke Pytters en Het Grauwe Paard !
 11. We mogen aannemen dat "De fraye zilveren bal" een redelijke waarde vertegenwoordigde. De winnaar zal daarom zeer vereerd zijn geweest met deze prijs !
 12. Daaruit voortvloeiende kunnen we dan ook zeggen dat er een goede kans bestaat dat het kostbare sieraad de volgende 217 jaar heeft overleefd en nu misschien ergens onder een laag stof in een kast ligt !
Kv Klaas Thomas komt graag in contact met eenieder die meer informatie kan geven over bovenstaande kaatspartij.

ma 1 juli 2013 :

De aanmelding voor de ledenwedstrijd jeugd op vrijdag 5 juli staat open.

Ook de aanmelding voor de ledenwedstrijd senioren op zaterdag 6 juli staat open.

Opgave voor ledenpartijen vind plaats via deze website.
Zie pagina Wedstrijd -> Aanmelding

Lijsten met "online" aanmeldingen kunnen bekeken worden
via Wedstrijd -> Lijsten met aanmeldingen

zo 30 juni 2013 :

NK voor pupillen jongens en meisjes.
Eline en Antje zorgen voor sensatie in Ried.

Zie Wedstrijd -> Verslagen
wo 26 juni 2013 :

Pupillen pakken premie.

Morra/Lioessens kleurt zwart-wit.

Anjum, Morra/Lioessens en Paesens/Moddergat kaatsen samen.

Zie Wedstrijd -> Verslagen
wo 19 juni 2013 :

NK jongens (voorlopig) hoogtepunt van het seizoen

Zie Wedstrijd -> Verslagen
di 18 juni 2013 :

Bij al die kransen van afgelopen weekeinde hoort uiteraard toepasselijke muziek.

Net zoals het kaatsen wil kv Klaas Thomas de muzikale interesse van haar leden naar een hoger plan tillen. In verband hiermee zullen dan ook geen verwijzingen worden gepubliceerd naar - om maar een voorbeeld te noemen - "Ik verscheurde je foto".

De jacht naar goud is in 1966 muzikaal onder woorden gebracht door Ennio Morricone met zijn Ecstasy of gold. De indrukwekkende sopraanstem is van Susanna Rigacci.

zo 16 juni 2013 :

Zes federatie kransen voor Klaas Thomas.

Zie Wedstrijd -> Verslagen
zat 15 juni 2013 :

De aanmelding voor de ledenwedstrijd jeugd (gezamenlijk Anjum, Morra-Lioessens en Paesens-Moddergat) op vrijdag 21 juni staat open.

Ook de aanmelding voor de ledenwedstrijd senioren (gezamenlijk Anjum, Morra-Lioessens en Paesens-Moddergat) op zaterdag 22 juni staat open.

Opgave voor ledenpartijen vind plaats via deze website.
Zie pagina Wedstrijd -> Aanmelding

Lijsten met "online" aanmeldingen kunnen bekeken worden
via Wedstrijd -> Lijsten met aanmeldingen

di 11 juni 2013 :

Meisjes van de Eker pakken de beker.

Weer KNKB prijzen.

Zie Wedstrijd -> Verslagen
do 6 juni 2013 :

Anjumer pupillen geen eendagsvliegen.

Zie Wedstrijd -> Verslagen
ma 3 juni 2013 :

Lange, koude maar geslaagde kaatsdag

Zie Wedstrijd -> Verslagen
zat 1 juni 2013 :

De aanmelding voor de ledenwedstrijd jeugd op vrijdag 7 juni staat open.

Ook de aanmelding voor de ledenwedstrijd senioren op zaterdag 8 juni staat open.

Opgave voor ledenpartijen vind plaats via deze website.
Zie pagina Wedstrijd -> Aanmelding

Lijsten met "online" aanmeldingen kunnen bekeken worden
via Wedstrijd -> Lijsten met aanmeldingen

wo 29 mei 2013 :

De aanmelding voor de ledenwedstrijd senioren op zaterdag 1 juni 16:00 uur staat open. De eerste aanmeldingen zijn inmiddels binnen.

Opgave voor ledenpartijen vind plaats via deze website.
Zie pagina Wedstrijd -> Aanmelding

Lijsten met "online" aanmeldingen kunnen bekeken worden
via Wedstrijd -> Lijsten met aanmeldingen

di 28 mei 2013 :

Dijkstra's dreamteam

Zie Wedstrijd -> Verslagen
zo 26 mei 2013 :

Extra politiebericht :
Jeugdig trio laat spoor van vernielingen achter.

Zie Wedstrijd -> Verslagen
za 25 mei 2013 :

Kaatsen : een koud kunstje

Zie Wedstrijd -> Verslagen
do 23 mei 2013 :

Kv Klaas Thomas heeft vanaf vandaag een "marktplaats" pagina.
Vraag en aanbod van kaatsgerelateerde zaken zoals kaatswanten, schoeisel of trainingspakken kan nu publiekelijk worden gemaakt.
Wilt u een bericht plaatsen dan kunt U een email sturen naar p.tilma@planet.nl

De marktplaats pagina kunt U vinden onder Vereniging -> Marktplaats

di 21 mei 2013 :

De aanmelding voor de ledenwedstrijd jeugd op vrijdag 24 mei staat open. De eerste aanmeldingen zijn inmiddels binnen.

Opgave voor ledenpartijen vind plaats via deze website.
Zie pagina Wedstrijd -> Aanmelding

Lijsten met "online" aanmeldingen kunnen bekeken worden
via Wedstrijd -> Lijsten met aanmeldingen

ma 20 mei 2013 :

Jan fan Anjum wint in Hyum.

Zie Wedstrijd -> Verslagen
zo 19 mei 2013 :

The return of the three legends ...

Bij een dergelijke titel hoort zonder enige twijfel deze
monumentale muziek van Kenji Kawai.

Zie Wedstrijd -> Verslagen
di 14 mei 2013 :

Attentie :
Aanwezigheidsroosters voor perkleggen en kantine zijn nog niet ingevuld !!

Zie Vereniging -> Aanwezigheid rooster -> Perkleggen

Zie Vereniging -> Aanwezigheid rooster -> Kantine
ma 13 mei 2013 :

Jeugd kv Klaas Thomas voor de eerste maal in actie.

Zie Wedstrijd -> Verslagen
za 11 mei 2013 :

De aanmelding voor de ledenwedstrijd senioren op vrijdag 17 mei staat open. De eerste aanmeldingen zijn inmiddels binnen.

Opgave voor ledenpartijen vind plaats via deze website.
Zie pagina Wedstrijd -> Aanmelding

Lijsten met "online" aanmeldingen kunnen bekeken worden
via Wedstrijd -> Lijsten met aanmeldingen

Di 7 mei 2013 :

We zijn weer los.

Zie Wedstrijd -> Verslagen
do 2 mei 2013 :

De aanmelding voor de ledenwedstrijd jeugd op vrijdag 10 mei staat open. De eerste aanmeldingen zijn inmiddels binnen.

Ook de aanmelding voor de ledenwedstrijd senioren op vrijdag 17 mei staat open.

Opgave voor ledenpartijen vind plaats via deze website.
Zie pagina Wedstrijd -> Aanmelding

Lijsten met "online" aanmeldingen kunnen bekeken worden
via Wedstrijd -> Lijsten met aanmeldingen

di 30 april 2013 :


Kaatsvereniging Klaas Thomas te Anjum bedankt vanaf deze plaats Koningin Beatrix voor haar inzet van de afgelopen jaren.

Tevens wensen wij Willem en Maxima veel succes in hun nieuwe functie.
za 27 april 2013 :

Misschien had U al opgemerkt dat dit jaar één of meerdere partijen door de NAM worden gesponsord. Dat de NAM als begunstiger gaat optreden voor onze vereniging is omstreden.

De Nederlandse overheid kan haar onverantwoordelijke geldsmijterij alleen in stand houden door onze gasreserves in hoog tempo te verkwanselen naar het buitenland.

De NAM en overheid hebben daarom jarenlang het probleem van bodemdaling ontkend, gebagatelliseerd of botweg genegeerd. Nu er echter in toenemende mate verzakkingen en aardbevingen gaan plaatsvinden kan de NAM niet anders meer dan toegeven dat de bodemdaling wel degelijk een serieus probleem is.

Kv Klaas Thomas moet zich gaan afvragen of zij sponsorgelden wil ontvangen van een bedrijf welke jarenlang de burger bewust heeft misleid met betrekking tot gaswinning en bodemdaling.

Pier Tilma
do 25 april 2013 :

De agenda voor ledenwedstrijden en federatiewedstrijden is inmiddels geplaatst op deze website.
Voor federatiewedstrijden : Zie Wedstrijd -> Federatie
Voor ledenwedstrijden : Zie Wedstrijd -> Leden

Ook de trainingstijden voor welpen, pupillen, groep 1 en groep 2 staan vermeld.
Voor trainingstijden : Zie Training -> Trainingstijden
ma 22 april 2013 :

De aanmelding voor de ledenwedstrijd jeugd op vrijdag 10 mei staat open.

De aanmelding voor de ledenwedstrijd senioren op vrijdag 17 mei staat open.

Opgave voor ledenpartijen vind plaats via deze website.
Zie pagina Wedstrijd -> Aanmelding

Lijsten met "online" aanmeldingen kunnen bekeken worden
via Wedstrijd -> Lijsten met aanmeldingen

Voor de categorieen jongens (1996-1998) en meisjes (1996-1998) geldt (net zoals vorig jaar) het volgende :
Bij voldoende deelname kunnen de jongens en meisjes kaatsen in hun eigen categorie. Deze wedstrijd vindt gelijktijdig plaats met de andere jeugdpartijen.

De jongens en meisjes mogen zich ook aanmelden voor de heren en dames senioren partijen.

Een kaatser uit de categorie jongens of meisjes die wil meedoen aan beide wedstrijden zal zich dus tweemaal moeten aanmelden.
zaterdag 20 april 2013 :

Hallo kaatsers senioren en dames,

Voor deelname aan het federatieklassement 2013 kunnen jullie je opgeven tot uiterlijk 26 april via Kaatsfederatie dongeradeel .

gr. wessel
zaterdag 13 april 2013 :

He Keatsers,

De temperatuur gaat omhoog.

Op de ledenvergadering is afgesproken dat er vanaf Woensdag 17 april 19.00 elke week voor Senioren en Dames die willen de mogelijkheid is om een balletje te slaan.

Sleutel afhalen en inleveren bij Wessel

Graag in de lengte van het veld in verband met wegslaan ballen.

gr. Bestuur Kv Klaas Thomas
do 28 maart 2013 :

Hallo kaatsers,

Hierbij een eerste versie van de Wedstrijdlijst voor federatie en leden 2013
in pdf formaat.

Als jullie een nieuw email adres krijgen willen jullie dat dan zo spoedig mogelijk aan mij doorgeven (wessel.dijkstra@home.nl).

Groet Wessel Dijkstra
dinsdag 26 maart 2013 :

Agenda Voorjaarsvergadering K.V. Klaas Thomas
Vrijdag 5 april 2013 19:30 uur
Zaaltje in café/cafetaria "De Bonkelaer" te Anjum


 • Opening en vaststellen agenda.
 • Mededelingen.
 • Notulen voorjaarsvergadering 2012.
 • Jaarverslag 2012.
 • Financieel verslag 2012.
 • Verslag kascontrole.
 • Federatie/KNKB.
 • Jeugdbeleid.
 • Vooruitblik seizoen 2013.
 • Rondvraag.
maandag 18 maart 2013 :

Schoolkaatsproject.

Ook dit jaar wordt er voor de schoolgaande jeugd een 4-tal (kennismaking) kaatstrainingen verzorgd. De data zijn als volgt :

Dinsdag 2 april 2013 vanaf 14:00 uur
Dinsdag 9 april 2013 vanaf 14:00 uur
Dinsdag 16 april 2013 vanaf 14:00 uur
Dinsdag 23 april 2013 vanaf 14:00 uur

Trainers : Sip Jaap Bos en Pier Tilma
donderdag 7 maart 2013 :

Hallo Kaatsers,

De leden vergadering van kv Klaas Thomas is op vrijdag 5 april 19:30 uur in de Bonkelaer.
De uitnodiging met agenda wordt binnenkort aan huis bezorgd.

gr. bestuur kv Klaas Thomas.

Wil iedereen de oude kransringen schoon inleveren bij Wessel.
Iedere ring levert 5 Euro op.
zo 30 december 2012 :


Foto : Lieuwe Greidanus Anjum

Het bestuur van kaatsvereniging "Klaas Thomas" wenst iedereen een goed 2013.